Maximumdiscount
20%
until May 2024
CAMPAIGN WILL END IN

ຮັບເຮັດເວັບໄຊທ໌ແບບທີ່ 1
All in One

" ບໍລິສັດຮັບເຮັດເວັບໄຊທ໌ ແລະ ອອກແບບເວັບໄຊທ໌ໃຫ້ທັງລະບົບ ບໍ່ແມ່ນເວັບສຳເລັດຮູບ ເຮົາເຮັດໃຫມ່ທັງຫມົດລາຄາເບົາໆ ເຮັດແລ້ວລູກຄ້າໄດ້ Source Code ໄປທັງຫມົດພ້ອມ Hosting ແລະ ການເບິ່ງແຍງຕໍ່ອີກ 1 ເດືອນ ຈົບບາດດຽວ"

  ບໍລິການນີ້ເຫມາະສຳລັບ
 • ເວັບໄຊທ໌ບໍລິສັດ

 • ທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ຂະຫນາດກາງ

 • ສິນຄ້າ

ສິ່ງທີ່ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບ ໃນບໍລິການນີ້
 • ອອກແບບເມນູໄດ້ຕາມລູກຄ້າຕ້ອງການ
 • ອອກແບບ Banner ຈຳນວນ 2 Banner
 • ມີ Backoffice ແລະ ມີຄູ່ມືການໃຊ້ງານສຳລັບ ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນໄດ້ເອງ
 • ໄດ້ຮັບ Source Code ໄວ້ສຳລັບພັດທະນາຕໍ່ໄດ້ເອງໃນອະນາຄົດ
 • ບໍລິການ Maintenance​ Service 1 ເດືອນ ມູນຄ່າ 3,000,000 ກີບ
 • ອົບຮົມການໃຊ້ງານແບບໂຕຕໍ່ໂຕ 1 ຄັ້ງ 3 ຊົ່ວໂມງ

ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 5,000,000 ກີບ

* ລາຄາຍັງບໍ່ລວມອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ

ຂັ້ນຕອນດຳເນີນການ

 • ປະຊຸມສະຫລຸບ
  ຄວາມຕ້ອງການ

 • ອອກແບບ
  ເວັບໄຊທ໌

 • Programming

 • ອົບຮົມການໃຊ້
  ງານແບບໂຕຕໍ່ໂຕ

 • ເວັບສຳເລັດຮູບໃຊ້ເທັມເພລດໃນລະບົບ
 • ເວັບສຳເລັດຮູບອອກແບບໃຫ້ໃຫມ່ບໍ່ຊໍ້າໃຜ
 • ເວັບເຮັດໃຫມ່ທັງລະບົບ (ບໍ່ແມ່ນເວັບສຳເລັດຮູບ)

ຕົວຢ່າງເວັບໄຊທ໌ທີ່ໃຊ້ບໍລິການນີ້

ຮັບເຮັດເວັບໄຊທ໌ແບບທີ່ 2
E-commerce

" ລະບົບ E-commerce ເຕັມຮູບແບບ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຂາຍສິນຄ້າອອນລາຍ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງການໃຊ້ງານເວັບສຳເລັດຮູບ ເຮົາອອກແບບ ແລະ ຈັດເຮັດເວັບໄຊທ໌ໃຫ້ຫມົດໃຫ້ຖືກກັບທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການ "

  ບໍລິການ​ນີ້ເຫມາະສຳລັບ
 • ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ

 • ທຸລະກິດ​ຂະຫນາດນ້ອຍ

 • ທຸລະກິດ​ຂະຫນາດກາງ

ສິ່ງທີ່​ລູກຄ້າ​ຈະ​ໄດ້ຮັບ​ ໃນ​ບໍລິການ​ນີ້
 • ລະບົບຄົບສົມບູນ ພ້ອມຂາຍສິນຄ້າທັນທີ
 • ມີ Backoffice ແລະ ມີຄູ່ມືການໃຊ້ງານສຳລັບ ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນໄດ້ເອງ
 • ໄດ້ຮັບ Source Code ໄວ້ສຳລັບພັດທະນາຕໍ່ໄດ້ເອງໃນອະນາຄົດ
 • ບໍລິການ Maintenance​ Service 3 ເດືອນ ມູນຄ່າ 9,000,000 ກີບ
 • ອົບຮົມການໃຊ້ງານແບບໂຕຕໍ່ໂຕ 1 ຄັ້ງ 3 ຊົ່ວໂມງ

ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 10,000,000 ກີບ

* ລາຄາຍັງບໍ່ລວມອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ

ຂັ້ນຕອນດຳເນີນການ

 • ປະຊຸມສະຫລຸບ
  ຄວາມຕ້ອງການ

 • ອອກແບບ
  ເວັບໄຊທ໌

 • Programming + ລົງຂໍ້ມູນ

 • ອົບຮົມການໃຊ້
  ງານແບບໂຕຕໍ່ໂຕ

 • ເວັບສຳເລັດຮູບໃຊ້ເທັມເພລດໃນລະບົບ
 • ເວັບສຳເລັດຮູບອອກແບບໃຫ້ໃຫມ່ບໍ່ຊໍ້າໃຜ
 • ເວັບເຮັດໃຫມ່ທັງລະບົບ (ບໍ່ແມ່ນເວັບສຳເລັດຮູບ)

ຕົວຢ່າງເວັບໄຊທ໌ທີ່ໃຊ້ບໍລິການນີ້

ຮັບເຮັດເວັບໄຊທ໌ແບບທີ່ 3
Custom

" ບໍລິການນີ້ສາມາດຈັດເຮັດເວັບໄຊທ໌ທຸກຮູບແບບ ສຳລັບລູກຄ້າຕ້ອງການລະບົບ ສະເພາະໂຕ ຫລືເວັບໄຊທ໌ທີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ "

  ບໍລິການ​ນີ້ເຫມາະສຳລັບ
 • ທຸລະກິດ​ຂະຫນາດກາງ

 • ທຸລະກິດ​ຂະຫນາດໃຫຍ່

 • ລະບົບມີຄວາມຊັບຊ້ອນ
  ກວ່າທົ່ວໄປ

ສິ່ງທີ່​ລູກຄ້າ​ຈະ​ໄດ້ຮັບ​ ໃນ​ບໍລິການ​ນີ້
 • ເວັບໄຊທ໌ແລະລະບົບທັງຫມົດຕາມທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການ
 • ມີ Backoffice ແລະ ມີຄູ່ມືການໃຊ້ງານສຳລັບ ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນໄດ້ເອງ
 • ໄດ້ຮັບ Source Code ໄວ້ສຳລັບພັດທະນາຕໍ່ໄດ້ເອງໃນອະນາຄົດ
 • ອົບຮົມການໃຊ້ງານແບບໂຕຕໍ່ໂຕ 1 ຄັ້ງ 3 ຊົ່ວໂມງ

ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 15,000,000 ກີບ

* ລາຄາຍັງບໍ່ລວມອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ

ຂັ້ນຕອນດຳເນີນການ

 • ຂຶ້ນຢູ່ກັບລະບົບທີ່ຕ້ອງການ

 • ເວັບສຳເລັດຮູບໃຊ້ເທັມເພລດໃນລະບົບ
 • ເວັບສຳເລັດຮູບອອກແບບໃຫ້ໃຫມ່ບໍ່ຊໍ້າໃຜ 
 • ເວັບເຮັດໃຫມ່ທັງລະບົບ (ບໍ່ແມ່ນເວັບສຳເລັດຮູບ)

ຕົວຢ່າງເວັບໄຊທ໌ທີ່ໃຊ້ບໍລິການນີ້

ຕິດຕໍ່ທີມງານເພື່ອແຈ້ງລາຍລະອຽດຂອງງານ

* ກະລຸນາເຮັດສໍາເລັດທັງຫມົດ