ເລືອກແພັກເກັດ ທີ່ຖືກໃຈທ່ານ 

ຮັບເຮັດເວັບໄຊທ໌ແບບທີ່ 1
Standard Package

" ບໍລິການ Standard Package ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການເຮັດເວັບໄຊທ໌ເລັ່ງດ່ວນ ລາຄາປະຢັດ ມີເຈົ້າຫນ້າທີ່ຊ່ວຍເຮັດເວັບໄຊທ໌ໄປພ້ອມກັນຈົນແລ້ວພາຍໃນ 1 ມື້ "

    ບໍລິການນີ້ເຫມາະສຳລັບ
  • ບຸກຄົນທົ່ວໄປ

  • ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ຫລືທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ

  • ຂາຍສິນຄ້າອອນລາຍ

ສິ່ງທີ່ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບ ໃນບໍລິການນີ້
  •  
  • ມີລະບົບຈັດການເວັບໄຊທ໌ ແລະ ເທັມເພລດໃຫ້ເລືອກໃຊ້ງານ
  • ມີຄູ່ມືວິທີການໃຊ້ງານເວັບໄຊທ໌
  • ມີເຈົ້າຫນ້າທີ່ support ຈັນ - ສຸກ ເວລາ 8.00 - 17.00 ມ

ຂັ້ນຕອນດຳເນີນການ

  • ຈັດເຮັດເວັບໄຊທ໌

  • ອົບຮົມການໃຊ້ງານໂຕຕໍ່ໂຕ

  • ເວັບສຳເລັດຮູບໃຊ້ເທັມເພລດໃນລະບົບ
  • ເວັບສຳເລັດຮູບອອກແບບໃຫ້ໃຫມ່ບໍ່ຊໍ້າໃຜ
  • ເວັບເຮັດໃຫມ່ທັງລະບົບ (ບໍ່ແມ່ນເວັບສຳເລັດຮູບ)

ຕົວຢ່າງເວັບໄຊທ໌ທີ່ໃຊ້ບໍລິການນີ້

ຮັບເຮັດເວັບໄຊທ໌ແບບທີ່ 2
New Template

" ບໍລິການເຮັດເວັບສຳເລັດຮູບ ແຕ່ເຮົາອອກແບບເທັມເພລດຂອງເວັບ
ໄຊທ໌ໃຫ້ໃຫມ່ຫມົດຕາມທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການ ງາມບໍ່ຊໍ້າໃຜ!
ເບິ່ງບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນເວັບສຳເລັດຮູບ "

    ບໍລິການນີ້ເຫມາະສຳລັບ
  • ເວັບໄຊທ໌ບໍລິສັດ

  • ທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ຂະຫນາດກາງ

  • ຂາຍສິນຄ້າອອນລາຍ

ສິ່ງທີ່ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບ ໃນບໍລິການນີ້
  • ອອກແບບເທັມເພລດໃຫ້ໃຫມ່ຫມົດ ງາມບໍ່ຊໍ້າໃຜ
  • ເວັບໄຊທ໌ຈະບໍ່ຄືເວັບສຳເລັດຮູບ
  • ອອກແບບ head banner 1 ງານວຽກ
  • ລົງຂໍ້ມູນສິນຄ້າ 100 ອັນ ແລະ ເມນູອື່ນໆ ຈຳນວນ 5 ເມນູ
  • ອົບຮົມການໃຊ້ງານແບບໂຕຕໍ່ໂຕ 1 ຄັ້ງ 3 ຊົ່ວໂມງ
  • ມີເຈົ້າຫນ້າທີ່ support ຈັນ - ສຸກ ເວລາ 8.00 - 17.00 ມ.

ຂັ້ນຕອນດຳເນີນການ

  • ປະຊຸມສະຫລຸບ
    ຄວາມຕ້ອງການ

  • ອອກແບບ
    ເທັມເພລດໃຫມ່
    ທັງຫມົດ

  • ລົງຂໍ້ມູນ ແລະ ຕົບແຕ່ງເພີ່ມເຕີມ

  • ອົບຮົມການໃຊ້
    ງານໂຕຕໍ່ໂຕ

  • ເວັບສຳເລັດຮູບໃຊ້ເທັມເພລດໃນລະບົບ
  • ເວັບສຳເລັດຮູບອອກແບບໃຫ້ໃຫມ່ບໍ່ຊໍ້າໃຜ
  • ເວັບເຮັດໃຫມ່ທັງລະບົບ (ບໍ່ແມ່ນເວັບສຳເລັດຮູບ)

ຕົວຢ່າງເວັບໄຊທ໌ທີ່ໃຊ້ບໍລິການນີ້

ຮັບເຮັດເວັບໄຊທ໌ແບບທີ່ 3
New Template Plus

" ບໍລິການເຮັດເວັບສຳເລັດຮູບແຕ່ເຮົາອອກແບບເທັມເພລດຂອງເວັບ
ໄຊທ໌ໃຫ້ໃຫມ່ຫມົດ ແລະ ລູກຄ້າສາມາດໃຫ້ເຮົາຂຽນລະບົບສະເພາະທີ່
ລູກຄ້າຕ້ອງການໃສ່ເພີ່ມເຂົ້າໄປໄດ້ອີກ "

    ບໍລິການນີ້ເຫມາະສຳລັບ
  • ເວັບໄຊທ໌ບໍລິສັດ

  • ທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ຂະຫນາດກາງ

  • ຂາຍສິນຄ້າອອນລາຍ

ສິ່ງທີ່ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບ ໃນບໍລິການ
  • ເທັມເພລດໃຫມ່ທີ່ມີລູກຫລິ້ນຫລາຍກວ່າທົ່ວໄປ ແລະ ບໍ່ຊໍ້າໃຜ
  • ຂຽນລະບົບເພີ່ມໄດ້ຕາມຕ້ອງການ
  • ປັບການສະແດງຜົນຂໍ້ມູນຫນ້າໃນໄດ້ 2 layout
  • ອອກແບບ head banner 1 ງານວຽກ
  • ລົງຂໍ້ມູນສິນຄ້າ 100 ອັນ ແລະ 100 ຮູບ ແລະ ເມນູຈຳນວນ 5 ເມນູ
  • ອົບຮົມການໃຊ້ງານໂຕຕໍ່ໂຕ 1 ຄັ້ງ 3 ຊົ່ວໂມງ
  • ມີເຈົ້າຫນ້າທີ່ support ຈັນ - ສຸກ ເວລາ 8.00 - 17.00 ມ.

ຂັ້ນຕອນດຳເນີນການ

  • ປະຊຸມສະຫລຸບ
    ຄວາມຕ້ອງການ

  • ອອກແບບ
    ເທັມເພລດໃຫມ່
    ທັງຫມົດ

  • ຂຽນລະບົບເພີ່ມ ແລະ ລົງຂໍ້ມູນ

  • ອົບຮົມການໃຊ້
    ງານໂຕຕໍ່ໂຕ

  • ເວັບສຳເລັດຮູບໃຊ້ເທັມເພລດໃນລະບົບ
  • ເວັບສຳເລັດຮູບອອກແບບໃຫ້ໃຫມ່ບໍ່ຊໍ້າໃຜ
  • ເວັບເຮັດໃຫມ່ທັງລະບົບ (ບໍ່ແມ່ນເວັບສຳເລັດຮູບ)

ຕົວຢ່າງເວັບໄຊທ໌ທີ່ໃຊ້ບໍລິການນີ້

ຮັບເຮັດເວັບໄຊທ໌ແບບທີ່ 4
Smart

" ບໍລິສັດຮັບເຮັດເວັບໄຊທ໌ ແລະ ອອກແບບເວັບໄຊທ໌ໃຫ້ທັງລະບົບ ບໍ່ແມ່ນເວັບສຳເລັດຮູບ ເຮົາເຮັດໃຫມ່ທັງຫມົດລາຄາເບົາໆ ເຮັດແລ້ວລູກຄ້າໄດ້ Source Code ໄປທັງຫມົດພ້ອມ Hosting ແລະ ການເບິ່ງແຍງຕໍ່ອີກ 1 ເດືອນ ຈົບບາດດຽວ"

    ບໍລິການນີ້ເຫມາະສຳລັບ
  • ເວັບໄຊທ໌ບໍລິສັດ

  • ທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ຂະຫນາດກາງ

  • ສິນຄ້າ

ສິ່ງທີ່ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບ ໃນບໍລິການນີ້
  • ອອກແບບເມນູໄດ້ຕາມລູກຄ້າຕ້ອງການ
  • ອອກແບບ Banner ຈຳນວນ 2 Banner
  • ມີ Backoffice ແລະ ມີຄູ່ມືການໃຊ້ງານສຳລັບ ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນໄດ້ເອງ
  • ໄດ້ຮັບ Source Code ໄວ້ສຳລັບພັດທະນາຕໍ່ໄດ້ເອງໃນອະນາຄົດ
  • ບໍລິການ Maintenance​ Service 1 ເດືອນ ມູນຄ່າ 3,000,000 ກີບ
  • ອົບຮົມການໃຊ້ງານແບບໂຕຕໍ່ໂຕ 1 ຄັ້ງ 3 ຊົ່ວໂມງ

ຂັ້ນຕອນດຳເນີນການ

  • ປະຊຸມສະຫລຸບ
    ຄວາມຕ້ອງການ

  • ອອກແບບ
    ເວັບໄຊທ໌

  • Programming

  • ອົບຮົມການໃຊ້
    ງານແບບໂຕຕໍ່ໂຕ

  • ເວັບສຳເລັດຮູບໃຊ້ເທັມເພລດໃນລະບົບ
  • ເວັບສຳເລັດຮູບອອກແບບໃຫ້ໃຫມ່ບໍ່ຊໍ້າໃຜ
  • ເວັບເຮັດໃຫມ່ທັງລະບົບ (ບໍ່ແມ່ນເວັບສຳເລັດຮູບ)

ຕົວຢ່າງເວັບໄຊທ໌ທີ່ໃຊ້ບໍລິການນີ້

ຮັບເຮັດເວັບໄຊທ໌ແບບທີ່ 5
E-commerce

" ລະບົບ E-commerce ເຕັມຮູບແບບ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຂາຍສິນຄ້າອອນລາຍ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງການໃຊ້ງານເວັບສຳເລັດຮູບ ເຮົາອອກແບບ ແລະ ຈັດເຮັດເວັບໄຊທ໌ໃຫ້ຫມົດໃຫ້ຖືກກັບທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການ "

    ບໍລິການ​ນີ້ເຫມາະສຳລັບ
  • ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ

  • ທຸລະກິດ​ຂະຫນາດນ້ອຍ

  • ທຸລະກິດ​ຂະຫນາດກາງ

ສິ່ງທີ່​ລູກຄ້າ​ຈະ​ໄດ້ຮັບ​ ໃນ​ບໍລິການ​ນີ້
  • ລະບົບຄົບສົມບູນ ພ້ອມຂາຍສິນຄ້າທັນທີ
  • ມີ Backoffice ແລະ ມີຄູ່ມືການໃຊ້ງານສຳລັບ ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນໄດ້ເອງ
  • ໄດ້ຮັບ Source Code ໄວ້ສຳລັບພັດທະນາຕໍ່ໄດ້ເອງໃນອະນາຄົດ
  • ບໍລິການ Maintenance​ Service 3 ເດືອນ ມູນຄ່າ 9,000,000 ກີບ
  • ອົບຮົມການໃຊ້ງານແບບໂຕຕໍ່ໂຕ 1 ຄັ້ງ 3 ຊົ່ວໂມງ

ຂັ້ນຕອນດຳເນີນການ

  • ປະຊຸມສະຫລຸບ
    ຄວາມຕ້ອງການ

  • ອອກແບບ
    ເວັບໄຊທ໌

  • Programming + ລົງຂໍ້ມູນ

  • ອົບຮົມການໃຊ້
    ງານແບບໂຕຕໍ່ໂຕ

  • ເວັບສຳເລັດຮູບໃຊ້ເທັມເພລດໃນລະບົບ
  • ເວັບສຳເລັດຮູບອອກແບບໃຫ້ໃຫມ່ບໍ່ຊໍ້າໃຜ
  • ເວັບເຮັດໃຫມ່ທັງລະບົບ (ບໍ່ແມ່ນເວັບສຳເລັດຮູບ)

ຕົວຢ່າງເວັບໄຊທ໌ທີ່ໃຊ້ບໍລິການນີ້

ຮັບເຮັດເວັບໄຊທ໌ແບບທີ່ 6
Custom

" ບໍລິການນີ້ສາມາດຈັດເຮັດເວັບໄຊທ໌ທຸກຮູບແບບ ສຳລັບລູກຄ້າຕ້ອງການລະບົບ ສະເພາະໂຕ ຫລືເວັບໄຊທ໌ທີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ "

    ບໍລິການ​ນີ້ເຫມາະສຳລັບ
  • ທຸລະກິດ​ຂະຫນາດກາງ

  • ທຸລະກິດ​ຂະຫນາດໃຫຍ່

  • ລະບົບມີຄວາມຊັບຊ້ອນ
    ກວ່າທົ່ວໄປ

ສິ່ງທີ່​ລູກຄ້າ​ຈະ​ໄດ້ຮັບ​ ໃນ​ບໍລິການ​ນີ້
  • ເວັບໄຊທ໌ແລະລະບົບທັງຫມົດຕາມທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການ
  • ມີ Backoffice ແລະ ມີຄູ່ມືການໃຊ້ງານສຳລັບ ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນໄດ້ເອງ
  • ໄດ້ຮັບ Source Code ໄວ້ສຳລັບພັດທະນາຕໍ່ໄດ້ເອງໃນອະນາຄົດ
  • ອົບຮົມການໃຊ້ງານແບບໂຕຕໍ່ໂຕ 1 ຄັ້ງ 3 ຊົ່ວໂມງ

ຂັ້ນຕອນດຳເນີນການ

  • ຂຶ້ນຢູ່ກັບລະບົບທີ່ຕ້ອງການ

  • ເວັບສຳເລັດຮູບໃຊ້ເທັມເພລດໃນລະບົບ
  • ເວັບສຳເລັດຮູບອອກແບບໃຫ້ໃຫມ່ບໍ່ຊໍ້າໃຜ 
  • ເວັບເຮັດໃຫມ່ທັງລະບົບ (ບໍ່ແມ່ນເວັບສຳເລັດຮູບ)

ຕົວຢ່າງເວັບໄຊທ໌ທີ່ໃຊ້ບໍລິການນີ້

ຕິດຕໍ່ທີມງານເພື່ອແຈ້ງລາຍລະອຽດຂອງງານຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດທັນທີ !

* ກະລຸນາເຮັດສໍາເລັດທັງຫມົດ